WisNode Track D | RAK7205

The WisNode Track D (RAK7205) LPWAN tracker board is built upon the RAK811. At its core is an STM32L1 microcontroller driving Semtech® SX1276/78 LoRa® chip.